Anasayfa

Giriş Yap

Kayıt Ol
Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (KVKK)

T.C. KARTAL BELEDİYESİ
KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU KAPSAMINDA AYDINLATMA METNİ

Kartal Belediyesi olarak kişisel verilerin işlenmesinde başta özel hayatın gizliliği olmak üzere kişilerin temel hak ve özgürlüklerini korumak ve kişisel verileri işleyen gerçek ve tüzel kişilerin yükümlülükleri ile uyacakları usul ve esasları düzenleyen 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (KVKK) hakkında sizleri bilgilendirmek istiyoruz.

 • Veri Sorumlusu

  6698 sayılı hükümleri gereği, kimliğinizi belirli veya belirlenebilir kılan her türlü bilginiz, “Kişisel Veri” olarak aşağıdaki kapsamda, Veri Sorumlusu sıfatıyla Kartal Belediyesi tarafından işlenecektir. “Kişisel Verilerinizin İşlenmesi” ise bu verilerin elde edilmesi, kaydedilmesi, depolanması, muhafaza edilmesi, değiştirilmesi, yeniden düzenlenmesi, açıklanması, aktarılması, devralınması, elde edilebilir hale getirilmesi, sınıflandırılması ya da kullanılmasının engellenmesi gibi veriler üzerinde gerçekleştirilen her türlü işlemi ifade etmektedir. Veri Sorumlusu sıfatıyla, kişisel verilerinizi aşağıda izah etmiş olduğumuz şekilde ve resmi mevzuat tarafından emredilen sınırlar çerçevesinde işlemekte, kaydetmekte, aktarmakta, paylaşmakta ve saklamaktayız.

  Kişisel Verilerin Korunması Hakkında Aydınlatma Metnini Belediyemiz, resmi mevzuatta yapılacak değişiklikler bünyesinde her daim güncelleme hakkını saklı tutar.

 • Kişisel Verilerin Elde Edilme, İşlenme ve Kullanılma Amaçları
 • Vatandaşlarımıza ait kişisel veriler, KVKK’ nın 4. 5. ve 6. maddeleri uyarınca; hizmet faaliyetlerinin gerçekleştirilmesi, vatandaş ilişkilerinin yönetilmesi ve yürütülebilmesi, vatandaş taleplerinin karşılanabilmesi gibi kapsamlarda aşağıda belirtilen amaçlarla işlenmektedir:
  1. Belediyemiz tarafından sunulan hizmetlerden sizleri faydalandırmak için gerekli çalışmaların iş birimlerimiz tarafından yapılabilmesi amacıyla,
  2. Kurumsal web sitemiz ve mobil uygulamalar üzerindeki e-belediye faaliyetlerinin yürütülmesi amacıyla,
  3. KİMER (Komşu İletişim Merkezi) kanalı üzerinden yapılan bildirimlere dair iletişim için adres ve diğer gerekli bilgileri kaydetmek,
  4. Elektronik ortam ve platformlarda (internet/e-belediye vs.) veya kâğıt ortamında işleme dayanak olacak tüm kayıt ve belgeleri düzenlemek,
  5. Kamu güvenliğine ilişkin hususlarda talep halinde ve mevzuat gereği kamu görevlilerine bilgi verebilmek,
  6. Vatandaşlarımızın memnuniyetini artırmak, çeşitli kamusal faaliyetlerde kullanabilmek ve bu kapsamda anlaşmalı kuruluşlar aracılığıyla elektronik ortamda ve/veya fiziki ortamda anketler düzenlemek,
  7. Vatandaşlarımıza öneri sunabilmek, hizmetlerimizle ilgili vatandaşlarımızı bilgilendirebilmek,
  8. Hizmetlerimiz ile ilgili şikâyet, istek ve önerilerini değerlendirebilmek,
  9. Evlilik, sosyal yardımlaşma, etkinlikler, cenaze işlemleri vb. belediyecilik faaliyetlerini yürütebilmek,
  10. Yasal yükümlülüklerimizi yerine getirebilmek ve yürürlükteki mevzuattan doğan hakları kullanabilmek,
  11. İnternet ortamında vatandaşlarımıza daha iyi bir etkileşim sağlamak,
  12. Eğitim faaliyetleri kapsamında spor okullarına, etüt merkezleri ve diğer kurslar için kayıt yapabilmek,
  13. Kreşlerde çocuklarımızın ve velilerin bazı kişisel verileri iletişim kurabilmek,
  14. Sosyal yardımlarda yurttaşların ihtiyaçlarını belirleyebilmek ve gerekli hallerde sosyal yardım alacak yurttaşları belirleyebilmek,
  15. Belediyecilik hizmetleri kapsamındaki kamu hizmetlerini yerine getirebilmek ve yurttaşlarımıza daha iyi hizmet verebilmek,
  16. Web sitesi/mobil uygulamalar üzerinden sitemizi kullananlar “çerez politikası” gereği IP adresi ve benzeri bilgileri toplayabilmek,
  17. Kurumumuzla iş amaçlı bağı bulunanların kişilerin iletişim amacıyla adres ve iletişimi gerçekleştirebilmek,
  18. İş akitlerimizin, sözleşmelerin koşulları, güncel durumu ve güncellemeler ile ilgili müşterilerimiz ile iletişime geçmek, gerekli bilgilendirmeleri yapabilmek,
  19. Kamu güvenliğine ilişkin hususlarda talep halinde ve mevzuat gereği kamu görevlilerine bilgi verebilmek,
  20. Vatandaşlarımıza daha iyi belediyecilik hizmetleri verebilmek, yurttaşlarımızın lehine iş süreçlerini geliştirebilmek,
  21. Vatandaş memnuniyetini ölçmek için saha anketleri, web sitesi ve/veya mobil uygulamalardan üzerinden elektronik ortamda ve/veya fiziki ortamda anketler düzenlemek,
  22. Yurttaşlarımızdan gelen belediyecilik hizmetleri ile ilgili vatandaş şikâyet ve önerilerini değerlendirebilmek, sorunları çözebilmek,
  23. İş başvurularınızı, staj başvurularınızı değerlendirebilmek,
  24. İş birliği, ortak iş yapma, tedarik ve taşeronluk iş ve işlemleri sırasında kullanmak,
  25. Sözleşmelerle ilgili yükümlülükleri yerine getirebilmek,
  26. Yasal yükümlülüklerimizi yerine getirebilmek ve yürürlükteki mevzuattan doğan haklarımızı kullanabilmek,
  27. Dolandırıcılık ve diğer yasa dışı faaliyetlerin önüne geçebilmek,
  28. Çalışanlarımızın iş sağlığı ve güvenliği kapsamında elde edilen sağlık bilgisi sonuçları sadece iş sağlığı ve güvenliği kapsamında yasalara uygun olarak veri toplamak,
  29. Sendikal haklarla ilgili olarak çalışanların lehine olacak şekilde sendikal haklardan çalışanlarımızın faydalanmasını sağlamak,
  30. Hizmet binalarımız, parklarımız içinde güvenlik kameraları marifetiyle bina, tesis, park gibi yerlerde kamera görüntüleri kamu güvenliği ve iş güvenliğini sağlayabilmek için alınmaktadır.

 • Kişisel Verilerinizin Paylaşılması
 • Vatandaşlarımıza ait olan ve Kartal Belediyesi tarafından işlenen kişisel veriler üçüncü kişilerle kesinlikle paylaşılmamaktadır; ancak mevzuat hükümlerince yalnızca mahkemeler ve diğer kamu kurumları ile kişisel veriler paylaşılabilmektedir. Ayrıca KVKK 8. ve 9. maddeleri gereği kişisel veriler kişilerin açık rızası olmaksızın paylaşılabilmektedir. Vatandaşlarımıza ait kişisel veriler kamu faydası gözetilmesi kaydı ile KVKK’da öngörülen temel ilkelere uygun olarak ve KVKK’nun 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları dâhilinde;
  1. Kanuni yükümlülüklerimizi yerine getirmek sebebi ile,
  2. Sözleşmenin ifası gereği ilişkili bankalara, ihale yapılan şirketlere,
  3. Meşru menfaat sebebi ile iş yaptırılan alt yüklenicilere, hizmet sunduğumuz veya hizmet aldığımız 3. kişilere, bağlı iştiraklere,
  4. Acil tıbbi müdahaleler ve iş sağlığı ve güvenliği yükümlülüklerini yerine getirmek amacıyla hastaneler ve sağlık kuruluşlarıyla,
  5. İlgili mevzuatlar ve hukuki yükümlülüklerimiz gereğince resmi kurumlarla paylaşabilmekteyiz.
  Üçüncü kişilerle veri paylaşımı sırasında hak ihlallerini önlemek için gerekli teknik ve hukuki önlemler alınmaktadır.

 • Kişisel Verilerinizin Saklanacağı Süreler
 • KVKK’na uygun olarak, kişisel verilerinizi, sunduğumuz hizmetlerin mahiyetinden kaynaklanan yükümlülüklerin yerine getirilmesi amacıyla, hizmetlerin sağlandığı süre boyunca ve ardından hukuki yükümlülüklerini yerine getirmek amaçlarıyla ilgili mevzuata uygun olarak, makul süreler boyunca saklayacaktır.

  Buna ek olarak, doğabilecek bir uyuşmazlık durumunda, uyuşmazlık kapsamında gerekli savunmaların gerçekleştirilebilmesi amacıyla sınırlı olmak üzere ve ilgili mevzuat uyarınca belirlenen zamanaşımı süreleri boyunca kişisel verileriniz saklanabilecektir.

 • KVKK Gereği Kişisel Veri İşlenmesinde Açık Rıza Aranmayan Durumlar
 • Aşağıda yer alan hallerden en az birinin bulunması durumunda kişisel verilerin Açık Rıza’nın bulunmadığı durumlarda da işlenmesi mümkün olacaktır.

  1. Kanunlarda açıkça öngörülmesi,
  2. Fiili imkânsızlık nedeniyle rızasını açıklayamayacak durumda bulunan veya rızasına hukuki geçerlilik tanınmayan kişinin kendisinin hayatı veya beden bütünlüğünün korunması için zorunlu olması,
  3. Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması,
  4. Belediyemizin hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması,
  5. İlgili kişinin kendisi tarafından alenileştirilmiş olması,
  6. Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması,
  7. İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, Belediyemizin meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması.
  8. Ayrıca sağlık ve cinsel hayata ilişkin kişisel verileriniz ise ancak kamu sağlığının korunması, koruyucu hekimlik, tıbbî teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi, sağlık hizmetleri ile finansmanının planlanması ve yönetimi amacıyla, Belediyemiz tarafından Açık Rıza aranmaksızın işlenebilecektir.

 • Kişisel Verilerinizin Toplanmasında Yöntemler ve Hukuki Sebepler
 • Kişisel veriler, matbu ortamlar, elektronik ortamlar, yazılımlar, CD, DVD, USB, fotokopi, yazıcı, video, fotoğraf makinası, telefon, tablet, web sayfası gibi ortamlar üzerinden kısmen veya tamamen otomatik olarak ya da herhangi bir kayıt sisteminin parçası olarak kişisel veri toplanmaktadır. Belediyemiz, vatandaşlardan, tedarikçilerden ve personellerinden her türlü yazılı, sözlü ve elektronik ortamdan, üçüncü kişilerden ve yasal mercilerden KVKK’nın 4. maddesinin 2. fıkrasında öngörülen ilkeler ışığında açık rıza temini suretiyle veya 5. maddesinin 2. fıkrasında ve 6. maddenin 3. fıkrasında öngörülen durumların varlığı halinde, açık rıza temin edilmeksizin toplayabilmekte, işlenebilmekte ve aktarılabilmektedir.

  Kişisel verilerin işlenme amaçlarının hukuki sebepleri ise; 5393 Sayılı Belediye Kanunu, 2464 Sayılı Belediye Gelirleri Kanunu, 1319 Sayılı Emlak Vergisi Kanunu, 213 Sayılı Vergi Usul Kanunu, 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu, 4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu, 4857 Sayılı İş Kanunu, 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu, 3071 Sayılı Dilekçe Hakkının Kullanılmasına Dair Kanun, 4982 Sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanunu, 3194 Sayılı İmar Kanunu, 3294 Sayılı Sosyal Yardımlaşma Ve Dayanışmayı Teşvik Kanunu, 4109 Sayılı Asker Ailelerinden Muhtaç Olanlara Yardım Hakkında Kanun, 5326 Sayılı Kabahatler Kanunu başta olmak üzere Belediyenin tabi olduğu mevzuattan doğan yükümlülüklerimiz kapsamında her türlü ürün ve hizmetlerde kullanmak; işlem sahibinin bilgilerini tespit için kimlik, adres ve diğer gerekli bilgileri kaydetmek; işleme dayanak olacak tüm kayıt ve belgeleri düzenlemek; mevzuat, resmi makamlarca öngörülen bilgi saklama, raporlama, bilgilendirme yükümlülüklerine uymak; talep edilen ürün ve hizmetlerini sunabilmek ve akdettiğiniz sözleşmenin gereğini yerine getirmek olarak sayılabilir.Kişisel verileriniz, bir sözleşmenin ifası için, kanunlarda öngörülmesi halinde; bir hukuki yükümlülüğün yerine getirilmesi amacıyla, veri sorumlusunun meşru menfaati gereği veya farklı yasal hukuki sebeplerle toplanmakta ve işlenmektedir.

 • Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’ndan Doğan Haklarınız
 • Belediyemize başvuruda bulunarak KVK Kanunu uyarınca kişisel verilerinizin;
  1. İşlenip işlenmediğini öğrenme, işlenmişlerse buna ilişkin bilgi talep etme,
  2. İşlenme amacını ve amacına uygun olarak kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
  3. Yurt içinde veya yurt dışında aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
  4. Eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere de bildirilmesini isteme,
  5. KVK Kanunu’nun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
  6. Münhasıran otomatik sistemler (Ör: ses kaydı, web sitesi çerezleri, zararlı yazılım vb.) vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
  7. Kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğranılması durumunda, oluşan zararın giderilmesini talep etme,

  Bu amaçlarla yapılacak başvuruların ek bir maliyet gerektirmesi durumunda, Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenecek tarifedeki ücret tutarını ödemeniz gerekebilir. Başvurunuzda yer alan talepleriniz, talebin niteliğine göre en kısa sürede ve en geç 30 (otuz) gün içinde sonuçlandırılacaktır.

  Kişisel verilere ilişkin haklar, yalnızca kişilerin kendilerine ait veriler hakkında kullanılabilecektir.

  KVKK’nun 13. maddesinin 1. fıkrası gereğince, yukarıda belirtilen haklarınızı kullanmak ile ilgili taleplerinizi yazılı olarak veya Kişisel Verileri Koruma Kurulu’nun belirlediği diğer yöntemlerle Belediyemize iletebilirsiniz. Bu çerçevede Belediyemize KVKK’nun 11. maddesi kapsamında yapacağınız başvurularda yazılı olarak başvurunuzu ileteceğiniz kanallar ve usuller aşağıda yer almaktadır.

  Yukarıda belirtilen haklarınızı kullanmak için kimliğinizi tespit edici gerekli bilgiler ile KVKK’ nun 11. maddesinde belirtilen haklardan kullanmayı talep ettiğiniz hakkınıza yönelik açıklamalarınızı içeren talebinizi; https://e-belediye.kartal.bel.tr/Kurumsal/Kvkk adresindeki formu doldurarak, formun imzalı bir nüshasını Yukarı Mah. Belediye Cad. No:6 34860 Kartal/İSTANBUL adresine kimliğinizi tespit edici belgeler ile bizzat elden iletebilir, noter kanalıyla veya KVK Kanunu’nda belirtilen diğer yöntemler ile gönderebilir veya kartalbelediyesi@hs01.kep.tr KEP adresine güvenli elektronik imzalı olarak iletebilirsiniz.

  Önemle hatırlatmak isteriz ki, kişisel verilerinizle ilgili her türlü sorularınız, görüş ve önerilerinizi 444 4 578 numaralı çağrı merkezi ve kvkk@kartal.bel.tr adresi üzerinden Belediyemize ulaştırabilir.